Siker, s. de. -s. Zoeker. De ljipaaien lûke gâns sikers. Stoarmwaar lûkt sikers nei it strân. Hy hat it al yn hiel wat tsjerken besocht, mar bliuwt in siker.

(Ut: Frysk Wurdboek, frysk - nederlândsk, Fryske Akademy, 4e printinge, desimber 1985)